• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
POSIEDZENIE ZESPOŁU PROBLEMOWEGO RDS DS. MIĘDZYNARODOWYCH Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 02 Luty 2016 15:20

28 stycznia 2016 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodzi Bogdan Kubiak z NSZZ Solidarność. Członkami zespołu z ramienia Forum Związków Zawodowych są członkowie Prezydium FZZ Roman Michalski i Krzysztof Małecki.

Zespół Problemowy do spraw międzynarodowych w przedmiocie swojej pracy ma zakres dotychczasowych dwóch zespołów Komisji Trójstronnej tj. zespołu ds. Współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy i zespołu ds. Zintegrowanej Europejskiej Karty społecznej.

Celem inauguracyjnego posiedzenia było ustalenie kluczowej tematyki prac zespołu i przyjęcie planu pracy i harmonogramu posiedzeń zespołu.

Strony dialogu zgłosiły swoje propozycje do pracy zespołu, m.in. podjęcie prac nad ratyfikacją Zintegrowanej Europejskiej Karty Społecznej i nieratyfikowanymi artykułami Europejskiej Karty Społecznej. Przewodniczący zespołu zaproponował zlecenie ekspertowi zewnętrznemu dr Marcinowi Wujczykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego napisanie opinii w sprawie możliwości ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej (tytuł roboczy: Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami EKS). Uzgodniono, że decyzję w tej sprawie członkowie zespołu podejmą na następnym posiedzeniu po otrzymaniu od strony rządowej materiałów dotyczących dotychczasowych prac w Zespole Komisji Trójstronnej ds. Zintegrowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Krzysztof Małecki z FZZ wskazał na konieczność prac nad ratyfikacją nieratyfikowanych artykułów EKS i ZEKS. Jednakże nie najważniejsze jest przybliżenie dotychczasowych prac nad EKS, ale stanowisko strony rządowej do zapisów EKS nieratyfikowanych.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywali na uchwałę nr 6 RDS w obszarze MOP z wykonywaniem Konwencji MOP nr 144 dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzania w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy z 1976 r. oraz wynikające bezpośrednio z Konstytucji MOP.

Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się pod koniec kwietnia 2016 w celu omówienia kwestii związanych z udziałem polskiej delegacji trójstronnej w 105 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (Genewa, 30 maja – 11 czerwca 2016 r.).

Strony podnosiły także kwestię metody pracy nad ratyfikowanymi i nieratyfikowanymi konwencjami. Strona związkowa za konieczne uznała omawianie podczas spotkań, wszystkich konwencji będących w zainteresowaniu zespołu w odróżnieniu od pisemnych konsultacji, które proponuje strona rządowa. Są to następujące konwencje: 87, 88, 94, 97, 98, 102, 131, 135, 143, 150, 156, 158, 168, 171, 173, 183, 188, 189 oraz Protokół dodatkowy do Konwencji 29. Część prac nad wdrażaniem konwencji zostanie przekazana innym zespołom problemowym RDS lub też będą organizowane wspólne posiedzenia zespołów. Konwencją Nr 88 już w lutym 2016 zajmie się Zespół ds. prawa pracy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i w konsultacji z partnerami społecznymi, rozpocząć procedurę ratyfikacyjną poprawek z 2014 r. do Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r., której stroną jest Polska. W tym obszarze planowane jest również wszczęcie, w konsultacji z partnerami społecznymi, ratyfikacji Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r., która jest uznawana za konwencję fundamentalną.

Ponadto, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania MOP (2019 r.) Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zwrócił się do MRPiPS o włączenie się w realizację inicjatywy „przyszłość pracy”, która została uznana za kluczową w przygotowaniu do obchodów stulecia, poprzez organizację krajowego „dialogu o przyszłości pracy” wokół czterech bloków tzw. rozważań z okazji stulecia (Centenary Conversations) :

- praca a społeczeństwo;

- godne miejsca pracy dla wszystkich;

- organizacja pracy i produkcji;

- zarządzanie pracą (w tym dialog społeczny).

Dialogi powinny mieć charakter w pełni trójstronny, a zatem partnerzy społeczni powinni być zaangażowani zarówno w ich planowanie, jak i realizację. MRPiPS liczy na zaangażowanie zespołu w wybór tematyki i organizację takiego dialogu. Wyniki prac dialogów zostaną przedłożone Globalnej Komisji Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości Pracy, która powstanie w 2017 r.

Partnerzy podnosili także konieczność szkoleń dla członków zespołu. Jedną z możliwości jest szkolenie partnerów z prawa międzynarodowego w Turynie.

Zespół uzgodnił, że posiedzenia będą się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Krzysztof Małecki   

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...