• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SPOTKANIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W BUDAPESZCIE Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

 

 

W dniach 25-26 stycznia 2016 r. w Budapeszcie odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Forum Związków Zawodowych reprezentowała przewodnicząca Dorota Gardias i radca ds. międzynarodowych Tomasz Jasiński.

 

W trakcie dyskusji zaprezentowane zostały zmiany w obszarach polityk gospodarczych i społecznych w poszczególnych krajach. Omówiono sytuację związków zawodowych, zaangażowanie organizacji w prace krajowych instytucji dialogu, opinie związkowe na temat zachodzących zmian. Strona polska reprezentowana przez trzy główne centrale związkowe zaprezentowała ideę wznowionego dialogu społecznego, pierwsze prace Rady Dialogu Społecznego. W swoich wystąpieniach przedstawiciele polskich związków zawodowych zaprezentowali ostatnie propozycje zmian w ustawach i programach rządu (np.500+) i uwagi do tych propozycji. Przedstawiciele FZZ odnieśli się do kwestii uczestnictwa reprezentantów organizacji w Radzie Dialogu społecznego i omówili główne wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz te związane z rynkiem pracy. Zaprezentowali także po krótce opinie dotyczące problemu bezrobocia w Polsce i koniecznych metod walki z tym zjawiskiem.

W spotkaniu budapesztańskim wziął udział Luca Visentini -Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Liina Carr – Sekretarz Konfederalna EKZZ. Luca Visentini podsumował w swoim wystąpieniu dyskusję na temat głównych problemów, którym muszą stawić czoła europejskie związki zawodowe i która odbyła się na ostatnim kongresie EKZZ w Paryżu w październiku 2015r. Podkreślił wagę wspólnoty wizji związkowej w całej Europie i wskazał na konieczność dbania o działania w oparciu o zasady solidaryzmu i demokracji. Wiele czasu w swojej wypowiedzi poświęcił roli i wadze zaangażowania partnerów społecznych w dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, branż, regionów i krajów. W dobie kryzysu, który nadal w wielu obszarach nie został zakończony, w dobie tak dużego bezrobocia zwłaszcza w grupie osób młodych, w czasach narastającego kryzysu migracyjnego związki zawodowe muszą stanowić jedność i zewrzeć szyki, by wspólnie i solidarnie przejść rzez ten trudny okres. Partnerzy muszą wypracować narzędzia , by zwalczyć te trudności. Kierunkiem wyjścia z kryzysu powinny być inwestycje. Musimy być pewni, że pieniądze na inwestycje nie będą zasilać tylko największych i najbogatszych. Związki zawodowe są siłą, która ma dbać o to, by inwestycje w ramach planu Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana – Claude’a Junckera trafiły także do krajów Grupy Wyszehradzkiej. Niestety obecnie bardzo często te pieniądze płyną w kierunku bogatszych członków UE. Luca Visetnini zauważył, iż wzrost PKB w naszych krajach nie przekłada się na znaczący wzrost wynagrodzeń , a dodatkowo zauważalny jest brak redystrybucji tych zysków do społeczeństwa. Kwestia wysokości płac oraz emerytur to kolejna ważna kwestia, która została podkreślona w dokumentach programowych na kongresie EKZZ. Kwestia płacy minimalnej to pojawiająca się coraz częściej w dyskusjach kwestia wypracowania standardu europejskiego tego narzędzia, nie zapominając, iż negocjacje o płacy minimalnej muszą iść w parze z dyskusjami o układach zbiorowych w branżach.

Sekretarz Generalny EKZZ zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, iż kraje wyszehradzkie to ważny region dla Europy i powinien mieć zapewnioną silną pozycję w ramach dyskursu europejskiego.

Przedstawiciele delegacji FZZ w swoich wypowiedziach odnieśli się do roli dialogu społecznego w budowaniu silnej pozycji związków zawodowych. Stwierdzili, że należy jak najszybciej wzmocnić wizerunek organizacji związkowych, które w dobie kryzysu miały i mają konkretne rozwiązania i są to rozwiązania stawiające na pierwszym miejscu interes obywateli i pracowników. Siłą związków europejskich musi być solidaryzm i jedność, które zagwarantują wpływanie na decydentów unijnych, ale także na rządy krajowe. Ważnym elementem strategii działania powinna być kampania na rzecz poprawy wizerunku związków zawodowych w społeczeństwie. Obywatele muszą poznać prawdziwą ofertę związkową a nie zmanipulowaną przekazami medialnymi. Związki muszą przygotowywać swoją ofertę biorąc pod uwagę, iż musi być ona również odpowiedzią na rosnące w Europie nastroje nacjonalistyczne, rasistowskie i ksenofobiczne. Szczególną uwagę w swoich wystąpieniach przedstawiciele FZZ poświęcili roli budowania wizerunku organizacji i zachęcania młodych pracowników oraz absolwentów szkół do wstępowania w szeregi organizacji związkowych.

Liina Carr Sekretarz Konfederalna EKZZ zaprezentowała obecny stan negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Przedstawicielka EKZZ przypomniała, iż Manifest Paryski oraz Program Działania EKZZ na lata 2015-2019 zwierają odniesienia do TTIP. EKZZ naciska, by wyłączyć z pakietu negocjacyjnego usługi publiczne, odejść od mechanizmu ISDS - mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo, oddzielić całą sferę prawa pracy i rynku pracy w procesie negocjacyjnym. Celem EKZZ jest zagwarantowanie, iż po wprowadzeniu porozumienia nie spadnie poziom życia obywateli UE. Nadal zauważalny jest problem braku informacji o kształcie negocjowanego porozumienia, a włączenie w sposób tajny części członków Parlamentu Europejskiego jest wyłącznie udawaniem transparentności i demokratyczności procesu negocjacyjnego. EKZZ stoi na stanowisku, iż bezsprzecznie należy utrzymać zasadę równego traktowania miejscowych i zagranicznych inwestorów. Nie można stosować żadnych taryf ulgowych dla prowadzenia działalności w danym kraju przez inwestorów zagranicznych. To jest warunek uczciwej konkurencji. Niestety kwestie społeczne i związane z rynkiem pracy są i będą problemem negocjacyjnym, gdyż USA nie ratyfikowała głównych konwencji MOP odnoszących się do świata pracy.

W trakcie pobytu w Budapeszcie delegacja FZZ odbyła szereg rozmów bilateralnych z przewodniczącymi organizacji związkowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

TJ

Komentarze

Bardzo dobrze, że FZZ działa w tej sprawie!
Proszę, zaloguj się aby skomentować...