• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
ZAKOŃCZYŁ OBRADY XIII KONGRES EKZZ PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 05 Październik 2015 19:17

Delegacja FZZ na Kongresie EKZZ dziękuje za współpracę kończącej kadencję Sekretarz Generalnej EKZZ Bernadette Ségol.

2 października w Paryżu zakończył swoje obrady XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). Przez cztery dni związkowcy z całej Europy dyskutowali o sytuacji gospodarczej, społecznej, zatrudnieniu i jakości życia na kontynencie.

Kongres rozpoczął się od wystąpień oficjalnych gości (patrz: informacja o pierwszym dniu Kongresu:

http://fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6625:xiii-kongres-ekzz&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12 )

 

W trakcie Kongresu odbyły się debaty eksperckie, które były wstępem do szerszej dyskusji z delegatami Kongresu:

 • Czy możliwa jest praca wysokiej jakości dla młodych: poza gwarancję dla młodzieży?
 • Zatrudnienie wysokiej jakości dla wszystkich
 • Europejskie Rady Zakładowe i demokratyczne stosunki w miejscu pracy
 • Dialog społeczny na wszystkich szczeblach
 • Układy zbiorowe pracy
 • Walka z dumpingiem socjalnym
 • Rola i przyszłość EKZZ

W trakcie obrad prezentowano oraz dyskutowano dokument programowy i Manifest Paryski, które będą wyznacznikami działań i polityk EKZZ w rozpoczynającej się kadencji na lata 2015-2019.

Manifest Paryski z przesłaniem „Powstańcie solidarnie na rzecz wysokiej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie” podzielony jest na III filary. Priorytetami EKZZ dla lepszej Europy są:

I.             Gospodarka, która służy ludziom.

 • Żądamy inwestycji na rzecz pełnego zatrudnienia i dobrej jakości miejsc pracy dla wszystkich.
 • Żądamy zakończenia polityki oszczędności.
 • Żądamy wyższych płac, które będą stymulowały uzdrowienie gospodarki i popyt – europejscy pracownicy potrzebują podwyżki w celu zmniejszenia nierówności i walki z ubóstwem.
 • Podstawowe prawa socjalne muszą mieć pierwszeństwo przed wolnościami gospodarczymi.
 • Żądamy polityki na rzecz zielonych miejsc pracy, zrównoważonej przyszłości, silnych usług publicznych, sprawiedliwego opodatkowania, położenia kresu spekulacjom finansowym i poprawionego zarządzania na poziomie europejskim.

II.            Silniejsze związki na rzecz wartości demokratycznych i demokracji w praktyce.

 • Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe muszą być respektowane i wzmocnione w całej Europie.
 • Chcemy większej demokracji w pracy i zbiorowych stosunkach pracy, prawa do zrzeszania się prawa do strajku.
 • Wzywamy do angażowania EKZZ w proces decyzyjny w zakresie zatrudnienia w UE oraz polityki ekonomicznej i społecznej na wszystkich szczeblach.

III.          Trzon minimalnych ambitnych standardów socjalnych.

 • Domagamy się wprowadzenia w życie takich ram pracy i praw społecznych, których celem jest osiągnięcie postępu społecznego.
 • Żądamy położenia kresu dumpingowi socjalnemu i deregulacji.
 • Chcemy sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników, bez dyskryminacji.

W trakcie Kongresu przyjęto także następujące rezolucje:

 • Kryzys uchodźców w Europie
 • Solidarność z greckimi pracownikami
 • Referendum w Wielkiej Brytanii, strategia renegocjacji
 • Sytuacja w Północnej Irlandii
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Solidarność z dziennikarzami tureckimi i kurdyjskimi narażonymi na represje
 • TiSA – porozumienie w sprawie handlu usługami

W obradach Kongresu pierwszy raz wzięła udział delegacja Forum Związków Zawodowych w składzie: Tadeusz Chwałka – Przewodniczący, Lucyna Dargiewicz – Wiceprzewodnicząca (OZZPiP), Stanisław Stolorz – Wiceprzewodniczący (FZZP PKP), Longina Kaczmarska – członkini Prezydium FZZ (OZZPiP) oraz Tomasz Jasiński – radca ds. międzynarodowych FZZ. Ostatniego dnia Kongresu w imieniu FZZ wystąpił Przewodniczący Tadeusz Chwałka:

„W imieniu wszystkich organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych chciałbym wyrazić podziękowanie za formalne potwierdzenie na tym kongresie naszego członkostwa w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dziękuję także za dotychczasową trzyletnią współpracę Sekretariatowi EKZZ oraz organizacjom członkowskim. Wierzę, że nasze członkostwo w europejskiej rodzinie związkowej jest nie tylko wyrażeniem wsparcia dla naszych działań, ale także naszym zobowiązaniem, iż będziemy wspólnie bronić najwyższej jakości standardów socjalnych obywateli Europy, bezpieczeństwa i jakości zatrudnienia dla wszystkich pracowników niezależnie od płci i wieku.

W Polsce przez ostatnich 25 lat transformacji wmawiano nam, iż sukces gospodarki będzie sukcesem obywateli. Da im bezpieczeństwo socjalne i wizję spokojnej, komfortowej starości. Tak niestety się nie stało. Wiele już mówiono na tym kongresie o segmentacji rynku pracy, bezrobociu, walce z ubóstwem, wykluczeniem. To wszystko dzieje się w Polsce, a krytykujące tę sytuację związki zawodowe, ich postulaty i programy działań uważane są przez biznes, media i decydentów politycznych za hamulcowego rozwoju. My tej krytyki nie boimy się, dlatego bardzo mocno wspieramy wszelkie zapisy programu działania EKZZ na lata 2015-2019 dotyczące obrony naszego fundamentalnego prawa do strajku gwarantowanego przecież przez wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zrewidowaną Kartę Społeczną, konwencje MOP, Kartę Praw Podstawowych.

W dyskutowanym obecnie III filarze programu działania EKZZ wiele razy mówi się właśnie o Karcie Praw Podstawowych. Polska do dziś nie przyjęła w całości tego jakże ważnego dokumentu. Decyzją premiera Donalda Tuska, dzisiejszego Przewodniczącego Rady Europejskiej i wbrew jego przedwyborczym obietnicom sprzed 8 lat zapisy Karty w Polsce podlegają ograniczeniu. Ponadto Polska nadal w pełni nie ratyfikowała Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, ma ogromne problemy z ratyfikacją wielu konwencji MOP.

Za mało mam czasu, by odnieść się do zapisów szczegółowych tej części programu działania EKZZ. Chciałbym zatem w imieniu wszystkich członków Forum Związków Zawodowych wyrazić poparcie dla zapisów tego dokumentu. Wspieramy działania EKZZ na rzecz umocnienia praw podstawowych, socjalnych, ekonomicznych wszystkich obywateli Europy. Zgadzamy się, iż jednym z priorytetów musi być walka z dumpingiem socjalnym i nieodpowiedzialnymi praktykami biznesu. Wspieramy wskazane kierunki działań na rzecz zapewnienia równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym, walki ze zróżnicowaniem płac i z wszelką dyskryminacją. Popieramy zapisy odnoszące się do zagwarantowania powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji, usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę usług medycznych i socjalnych, na które wydatki powinny być traktowane nie w kategoriach kosztów, ale inwestycji w bezpieczeństwo obywateli. Sprzeciwiamy się wszelkim cięciom w wydatkach społecznych, komercjalizacji usług, ryzykowaniu zabezpieczeniem emerytalnym obywateli”.

Delegacja FZZ odbyła szereg spotkań i rozmów z delegacjami organizacji członkowskich EKZZ z całej Europy. Rozmawiano o problemach związkowych, wspólnych możliwych działaniach oraz o poparciu dla nowych władz EKZZ.

Ostatniego dnia podziękowano oficjalnie za cztery lata działań dotychczasowym Sekretarzom EKZZ oraz Przewodniczącemu. Szczególne brawa otrzymali odchodzący Sekretarz Generalna EKZZ Bernadette Ségol i Przewodniczący Ignacio Fernandez Toxo.

Delegaci XIII Kongresu EKZZ dokonali wyboru nowego Przewodniczącego oraz Sekretarzy EKZZ:

Prezydent EKZZ:

Rudy De Leeuw (FGTB-ABVV, Belgia)

Sekretarz Generalny EKZZ:

 • Luca Visentini (UIL, Włochy)

Zastępcy Sekretarza Generalnego:

 • Veronica Nilsson (TCO, Szwecja)
 • Peter Scherrer (DGB, Niemcy)

Sekretarze Konfederalni:

 • Liina Carr (EAKL, Estonia)
 • Esther Lynch (ICTU, Irlandia)
 • Montserrat Mir Roca (CC.OO, Hiszpania)
 • Thiébaut Weber (CFDT, Francja)

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation – ETUC) powstała w 1973 roku. Obecnie zrzesza około 60 milionów członków, skupionych w 85 krajowych centralach związkowych, pochodzących z 36 krajów Europy.

TJ

 

 

Galerię zdjęć z Kongresu można znaleźć pod linkiem: https://www.flickr.com/photos/etuc-ces