• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 19:51

CEL GŁÓWNY PROGRAMU


Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie tego celu będzie realizowane poprzez działania składające się na kompleksowy proces będący jednym z ważniejszych elementów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Do składowych tego procesu należą inwestycje w sferę B+R – kadrę i infrastrukturę, które pomogą prowadzić prace badawcze na najwyższym poziomie, pozwalającym uzyskać wyniki przydatne gospodarczo. Wyniki te przyczynią się do tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, których rozwój będzie wspierany poprzez zapewnienie kapitału na inwestycje w innowacje oraz wzajemną współpracę i działalność licznych instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, wsparta zostanie ich ekspansja na rynkach międzynarodowych poprzez działania promocyjno-informacyjne. Wsparcie wykorzystania technologii teleinformacyjnych w działalności gospodarczej zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynku europejskim. Upowszechnienie Internetu szerokopasmowego przyczyni się do większej absorpcji e-Usług (publicznych i komercyjnych). Dochodzenie do wyznaczonego celu głównego, przy wykorzystaniu wszystkich powyższych elementów, będzie efektywniejsze dzięki szerokiemu wykorzystaniu narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU


Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

PRIORYTETY PROGRAMU


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych będzie 9 priorytetów:

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
II. Infrastruktura sfery B+R
III. Kapitał dla innowacji
IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
V. Dyfuzja innowacji
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
IX. Pomoc techniczna