• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 21 Styczeń 2014 08:41

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego,

Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z reprezentatywnymi partnerami społeczno – gospodarczymi: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - lider projektu, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Okres realizacji projektu 02.12.2013 - 30.06.2015. 

 

Cel główny:

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy w okresie 2007-2013. Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Grupy docelowe:

Wsparciem projektu zostaną objęci partnerzy społeczno-gospodarczy (w tym 2 ogólnopolskie organizacje związkowe i 4 organizacje pracodawców). Formalne partnerstwo 6 organizacji realizujących projekt zapewnia objęcie wsparciem organizacji pracodawców i pracowników na poziomie centralnym, regionalnym i branżowym.

Przebieg realizacji projektu:

Przeprowadzona w toku realizacji projektu, analiza potencjału partnerów na poziomie centralnym, branżowym i regionalnym pozwoli zdiagnozować mocne strony, obszary zainteresowania, ale także deficyty – obszary konieczne do wsparcia, by udział w partnerstwie z administracją i innymi partnerami spoza administracji, w programowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu środków Unii Europejskiej po 2014 r., był najefektywniejszy i najkorzystniejszy dla wszystkich stron.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

Podstawowym efektem jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

 

Komitet Koordynacyjny Projektu:

Organizacja

Imię i   Nazwisko

PRACODAWCY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tomasz Włodarski

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

Aneta Szydłowska

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Izabella Panuś

KONFEDERACJA LEWIATAN

Małgorzata Lelińska

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Norbert Pruszanowski

BUSINESS CENTRE CLUB

Marcin Tumanow