• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Senacka debata o uchwalony przez Sejm ustawach emerytalnych PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 21 Maj 2012 13:28
alt17 maja 2012 r. w Senacie RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Przedmiotem posiedzenia było procedowanie przekazanej przez Sejm uchwalonych w dniu 11 maja 2012 r. ustaw:
-    o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 114),
-    o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 115).
Senator Jan Rulewski złożył wniosek o podjęcie uchwały zobowiązującej rząd i partnerów społecznych do rzeczywistego dialogu nad zmianami w ustawach emerytalnych. Komisja podjęła decyzję, że treść uchwały i jej podjęcie będzie miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Senatu. Uczestnicy posiedzenia otrzymali opinię Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 114), z której wynika, że: „generalnie ustawa nie nasuwa poważniejszych wątpliwości legislacyjnych”. Z istotniejszych uwag Biura Legislacyjnego należy wskazać wątpliwość do art. 18 ust. 1, w którym jest odesłanie do ochrony stosunku pracy wynikającej z art. 39 Kodeksu pracy. Biuro wskazuje na przyjętą w ustawie formę trybu przypuszczającego czasownika (osoby, które mogłyby być nią [tj. ochroną] objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy). Wątpliwości nie podzielił przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior, który referował przyjętą przez Sejm ustawę. W wystąpieniach senatorów powtarzały się argumenty znane z posiedzeń komisji nadzwyczajnej i posiedzenia plenarnego Sejmu RP.
Senator Stanisław Kogut z PiS złożył wniosek o odrzucenie w całości ustawy, który głosami 4 za i 5 przeciw nie został przyjęty. Interesujące było natomiast głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek – głosami 5 za i 5 przeciw wniosek nie został przyjęty. Podczas procedowania nad zgłoszonymi poprawkami, żadnych poprawek nie uchwalono. Będą one wszystkie wnioskami mniejszości – w większości senatorów Jana Rulewskiego z senatorem Stanisławem Kogutem. Poprawki składał m. in. senator Jan Rulewski, w których zawarł następujące zagadnienia:
-    emerytura przysługiwała by w wieku niższym niż ustawowy w przypadku posiadania okresu składkowego wynoszącego dla kobiet 40 lat, a dla mężczyzn 45 lat;
-    objęcie obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osób z nimi współpracujących;
-    poddanie pod wspólną decyzję strony pracowników i pracodawców Trójstronnej Komisji, dotyczącą wysokości kwoty wydatków przeznaczonych na prewencję wypadkową;
-    odblokowanie działania ustawy o emeryturach pomostowych, poprzez skreślenie w art. 4 pkt. 5 wymogu stażowego przed 1 stycznia 1999 r. – likwidacja wygasającego charakteru tej ustawy;
Powyższe poprawki, jak również zmiany zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, negatywnie zaopiniowane przez ministra Marka Buciora, nie zostały przyjęte.
Po wystąpieniach senatorów głos zabrali przedstawiciele zaproszonych central związkowych. Z ramienia Forum Związków zawodowych głos zabrał Krzysztof Małecki, który odniósł się do głównych tez opinii naszej centrali podkreślając aspekty braku uszczelniania systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne, nieoskładkowania „umów śmieciowych”, braku polityki zarządzania wiekiem oraz braku polityki zatrudnienia osób młodych i w wieku 60+. W pytaniu do senatora Filipa Libickiego wskazał na konieczność zmian w ustawie o związkach zawodowych polegających na uzgadnianiu ze związkami zawodowymi tak ważnych społecznie zmian, a nie ich tylko konsultowanie i opiniowanie.
Komisja zakończyła obrady na zmianami w powszechnym systemie emerytalnym podwójnym głosowaniem na odrzuceniem ustawy w całości i przyjęciem ustawy bez poprawek. Za drugim głosowaniem, przy nieobecności senatora Jana Rulewskiego, komisja senacka przyjęła ustawę bez poprawek.   
Krzysztof Małecki