• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Projekt "Lokalne Centra Informacji FZZ" - informacje i prezentacja PDF Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Wtorek, 26 Lipiec 2011 07:35
„Lokalne Centra Informacji FZZ (LCI)”

 

projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

 

Jednym z kluczowych zadań projektu jest stworzenie we wszystkich województwach Lokalnych Centrów Informacji, wspierających  i motywujących działaczy FZZ do prowadzenia dialogu oraz kontynuacja wydawania biuletynu w postaci e-NNF (e-Nowe Nasze Forum), jako pasa transmisyjnego do FZZ i niezależnego medium FZZ, jako Partnera Społecznego.

W ramach LCI – funkcjonującym w każdym z 16 województw zaangażowanych zostanie 16 korespondentów terenowych FZZ, wyspecjalizowanych  w zakresie zbierania, redagowania i popularyzowania informacji o FZZ przez wypracowanie, standaryzowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu przepływu informacji opartego m.in. na narzędziach ICT, co pozwoli skutecznie dotrzeć do działaczy FZZ w strukturach pionowych i poziomych.

Powstanie LCI ma wpłynąć  na wzrost utożsamiania się członków FZZ w regionach z centralą i poczucia przynależności do niej, a także scalenie konfederacyjnej struktury. Pracownicy LCI będą mieli wpływ na przekazywanie członkom FZZ aktualnej i rzetelnej treści m.in. na łamach e-NNF i stronie internetowej FZZ.

 

 

e-NASZE NOWE FORUM (e-NNF)

Biuletyn e-NNF będzie stanowił cyfrową redakcję czasopisma [1 wydanie/ ok. 40 str, śr. 64.000znaków/m-c -  w sumie 13 wydań biuletynu e–NNF], umieszczonego na stronie www FZZ (z możliwością wydruku). Ilość pobrań  będzie mierzona w statystyce. Formuła będzie tworzona w oparciu o stały dialog z Czytelnikami.

REDAKTOR - nad prawidłową realizacją planu wydawniczego, zbieraniem informacji od pracowników LCI oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwać będzie Redaktor (przeszkolony z zakresu ICT i tworzenia e-NNF).

Tematyka e-NNF:

- popularyzacja zasad Dialogu Społecznego i działalności związkowej,

- porady eksperckie, prawne,

- artykuły dotyczące polityki równości, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji zwłaszcza na poziomie regionalnym, inicjatyw terenowych,

- wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ

- popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.

Informacje do biuletynu zbierane będą przez LCI podczas CAFE FORUM , FORUM DIALOGU (opisane szerzej poniżej), debat oraz postulatów indywidualnych składanych w LCI. O nowym wydaniu e-NNF członkowie FZZ będą informowani poprzez newsletter.

 

Wykonanie zdjęć, skład i obróbka graficzna, bieżące wsparcie informatyczne dla zespołu redakcyjnego (planowane są 4 spotkania w jego ramach) powierzone zostaną w ramach usługi.

 

 

LOKALNE CENTRA INFORMACJI FZZ-LCI

Poprzez LCI członkowie FZZ będą mogli zgłaszać swoje postulaty (na formularzu, dostępnym także na stronie www), pozyskiwać informacje i rozwiązywać bieżące problemy pracownicze, proponować treść kolejnych artykułów do e-NNF, zapoznać się z dostępną literaturą związkową, prawniczą, z zakresu Dialogu Społecznego (w tzw. bibliotekach LCI).

 

W ramach LCI zorganizowane zostanie :

·         96 spotkań „CAFE FORUM” (CF - śr.6 powiatów/1woj.)-względnie największą ilość członków z danego terenu-po ok.15os/spotkanie po ok.2h;

 

Celem CF jest dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych, ich aktywizacja, wymiana informacji i dobrych praktyk, zgłaszanie problemów i postulatów-w tym do artykułów e-NNF). CF to ukłon w kierunku najniższego szczebla Dialogu Społecznego oraz fundament sprawnej komunikacji wewnętrznej FZZ oraz dotarcia do większej liczby działaczy. Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI - nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji, ilość członków FZZ w województwie, następnie nabór wg kolejności zgłoszeń)

 

·         96 seminariów tematycznych „FORUM DIALOGU” (FD - 6x/1woj) z udziałem ekspertów (4h/spotkanie) po ok. 15os.

Celem FD jest wymiana informacji i dobrych praktyk w Dialogu Społecznym z udziałem eksperta z zakresu mediacji i/lub negocjacji, udzielającego uczestnikom porad i wskazówek z uwzględnieniem potrzeb regionu. Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI – członkowie WKDS, Zarządu Wojewódzkiego, WRZ (kryterium -rekomendacja ZW)

 

·          16 debat członków FZZ z przedstawicielami Partnerów Społecznych - ok. 3h (1spotk/1woj.; ok.30os/spotk) służące diagnozowaniu bieżącej sytuacji i wyzwań Dialogu Społecznego w regionach, poszukiwaniu platformy współpracy, narzędzi rozwiązania ewentualnych konfliktów dla wzmocnienia i propagowania idei Dialogu Społecznego.

 

Uczestnikom CAFE FORUM, FORUM DIALOGU i debat zapewniony zostanie  catering oraz materiały informacyjne. Efekty spotkań zostaną opisane w e-NNF i będą stanowić platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród członków FZZ, co wzmocni potencjał FZZ jako Partnera Społecznego.

 

 

Organizacja LCI przy każdym z 16 Zarządów Wojewódzkich obejmie:

- wyodrębnienie miejsc funkcjonowania LCI,
- doposażenie w sprzęt, meble i linie telefoniczne,
- zatrudnienie 16 pracowników LCI odpowiedzialnych m.in. za promocję projektu, zbieranie, redagowanie i popularyzację informacji o FZZ w Dialogu Społecznym - celem umieszczenia w e-NNF, stworzenie baz danych członków FZZ w województwie, wysyłkę newslettera, organizację spotkań CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat, dyżurów prawnika, katalogowanie biblioteki LCI,
- zaangażowanie 16 prawników (dyżury po 4h/m-c),
- założenie 16 bibliotek LCI (zakup oprogramowania katalogującego, doposażenie w pozycje książkowe m.in. z zakresu prawa, Dialogu Społecznego, działalności. związkowej; Katalog wspomagany będzie na bieżąco przez bezpłatne wydawnictwa np.: MPiPS, MRR, CPS);
- stworzenie na potrzeby FZZ szczegółowej bazy danych członków FZZ w 16 województwach z uwzględnieniem m.in. pełnionej funkcji, nazw ich organizacji związkowych, zakładów pracy(ankiety)oraz dokonanie zestawień pod kątem równości płci.

 

 

Obejrzyj prezentację projektu LCI tutaj.