• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Przystąp do nas PDF Drukuj Email
(13 głosów, średnia ocena 4.31 na 5)
Niedziela, 08 Marzec 2009 17:27

Dokumenty niezbędne do przystąpienia organizacji związkowej do Forum Związków Zawodowych

 • Statut organizacji związkowej;
 • Dokument rejestracyjny Związku z wykazem zarejestrowanych członków organów statutowych;
 • Decyzje o przyznaniu nr REGON, NIP, KRS (ksero);
 • Uchwała o przystąpieniu do Forum Związków Zawodowych zawierająca pełną nazwę Związku, datę podjęcia uchwały oraz powołanie się na odpowiedni artykuł Statutu Związku;
 • Uchwała o wyborze przedstawiciela Związku do Zarządu Głównego FORUM* – zgodnie z Art. 16 pkt. 5 Statutu Forum członkiem Zarządu Głównego może być przewodniczący lub upoważniony wiceprzewodniczący zrzeszenia i ogólnokrajowej organizacji związkowej;
 • Oświadczenie, że związek nie należy do żadnej centrali związkowej;
 • Wypełnione ankiety:
  • Organizacji członkowskiej Forum Związków Zawodowych (ogólnopolskiej lub zakładowej organizacji związkowej – zgodnie z „Regulaminem przyjmowania organizacji związkowych do Forum”)
  • Członka Zarządu Głównego Forum*
 • Imienny wykaz przewodniczących regionów Związku wraz z telefonami kontaktowymi  i  adresem.
 • Uzupełnione dane dotyczące Kandydatów do Zarządów Wojewódzkich Forum
 • Uzupełnione dane dotyczące Kandydatów do Struktur branżowych Forum*
Wszystkie uchwały i oświadczenia (oryginały) muszą być napisane na papierze firmowym Związku i podpisane przez osoby do tego upoważnione.

Ankiety muszą zawierać pieczątkę Związku.

* dotyczy zrzeszeń  i ogólnokrajowych organizacji związkowych;Regulamin przyjmowania organizacji związkowych do Forum ZZ


 

Działając zgodnie z Art. 16 pkt 2 Statutu Forum Związków Zawodowych, Zarząd Główny uchwala następujące zasady przyjmowania organizacji związkowych do Forum Związków Zawodowych.

ZASADY OGÓLNE

1.   Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o organizacjach ogólnopolskich - dotyczy to ogólnokrajowych organizacji i zrzeszeń związkowych.

2.   Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o organizacjach zakładowych - dotyczy to zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych.

3.   Podstawowymi warunkami ubiegania się o przyjęcie do Forum Związków Zawodowych są:

•   Akceptacja Statutu Forum

•   Brak przynależności do innej centrali związkowej

•     Nieantagonistyczne relacje z innymi organizacjami członkowskimi Forum.

4.   Organizacja związkowa wnioskująca o przyjęcie do Forum Związków Zawodowych zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

 1. Pisemnego wniosku o chęci przystąpienia do Forum,

b)  Uchwały uprawnionego organu statutowego o przystąpieniu do Forum i Statutu związku

 1. Wyciągu z rejestru sądowego, ksero : NIP, KRS, REGON

d)  Pisemnego oświadczenia, że dana organizacja nie jest członkiem innej centrali związkowej

 1. Wypełnionej ankiety o organizacji
 2. Wypełnionej ankiety kandydata na przedstawiciela Związku w organach statutowych Forum
 3. Innych dokumentów zażądanych przez Biuro Forum

5.   Wnioski o przystąpienie do Forum poszczególne organizacje składają do :

•     Organizacje ogólnopolskie - do Biura Forum

•     Organizacje zakładowe - do Zarządu Wojewódzkiego właściwego dla danego terenu działania

6.   Decyzję o przyjęciu organizacji do Forum podejmuje upoważniony niniejszymi zasadami organ statutowy Forum.

7.   Z dniem podjęcia uchwały przez uprawniony organ statutowy Forum organizacja wnioskująca jest pełnoprawnym członkiem Forum Związków Zawodowych. 

ORGANIZACJE OGÓLNOPOLSKIE

1.   Za organizacje ogólnopolskie mające prawo do swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym Forum uznaje się te organizacje, które spełniają jedną z poniższych zasad:

•   Zrzeszają powyżej jednego tysiąca pracujących członków związku i mają swoje przedstawicielstwo w minimum 6 województwach

•   Zrzeszają co najmniej 10 % ogółu pracowników danej branży, kategorii lub specjalności zawodowej

2. Prawo do swojego przedstawicielstwa w Zarządzie Głównym utrzymują wszystkie te organizacje, które nie spełniają warunków określonych w pkt 1, lecz zostały przyjęte do Forum przed wprowadzeniem w życie niniejszych zasad.

3.   Wnioski o przyjęcie do Forum organizacji ogólnopolskiej rozpatrywane są na posiedzeniach Zarządu Głównego w obecności przedstawiciela organizacji wnioskującej.

4. W przypadku złożenia wniosku pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, a ustalony termin posiedzenia tego gremium odbędzie się po upływie 2 miesięcy od złożenia wniosku przez organizację ogólnopolską, Zarząd Główny upoważnia Prezydium do przyjmowania tych organizacji do Forum.  

ORGANIZACJE ZAKŁADOWE

1.   Zgodnie z Art. 1 pkt 1 Statutu członkami Forum Związków Zawodowych mogą być również zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe - dalej zwane organizacjami zakładowymi.

2.   Wnioski organizacji zakładowych dotyczące przystąpienia do Forum opiniuje właściwe dla danego terenu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum

3.   Decyzję o przyjęciu organizacji zakładowej do Forum podejmuje Prezydium Forum, po uwzględnieniu opinii Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum.

4. Obowiązek przesłania do Biura Forum wniosku organizacji zakładowej oraz wymaganej dokumentacji spoczywa na przewodniczącym ZW - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaopiniowania wniosku.

5.   Organizacja zakładowa staje się pełnoprawnym członkiem Forum z dniem podjęcia uchwały Prezydium Forum.

 

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH

1.   Do podstawowych praw organizacji zakładowych członków Forum zalicza się:

•   opiniowanie i zgłaszanie poprzez struktury terenowe swoich uwag i stanowisk odnośnie projektów aktów prawnych oraz wszelkiego rodzaju koncepcji, decyzji i rozstrzygnięć władz samorządowych

•     zgodnie z zasadami kompetencji, zasadami wyborczymi i zasadami finansowania struktur terenowych, uczestniczenie w posiedzeniach struktur terenowych Forum i spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych

•     wnoszenie swoich stanowisk na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i w przypadku przyjęcia tej tematyki do porządku obrad - uczestniczenia w posiedzeniu tego gremium

•     udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Forum Związków Zawodowych

•   zgłaszanie swoich   kandydatów do Zespołów problemowych   Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

•     zgłaszanie swoich kandydatów do organów statutowych Forum zgodnie z Ordynacją Wyborczą oraz do władz struktur terenowych

2.   Podstawowymi obowiązkami zakładowych organizacji zakładowych członków Forum są;

•   przestrzeganie Statutu Forum

•   realizacja uchwał organów statutowych Forum

•   popieranie i promowanie działalności Forum

•     terminowe opłacanie składki związkowej

3.   Organizacje zakładowe mają prawo do korzystania z ochrony oraz wszechstronnej pomocy prawnej i organizacyjnej Forum Związków Zawodowych.