• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 03 Styczeń 2011 10:37
WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”

[plik dostępny w formacie .doc do ściągnięcia tutaj]

 

§1

Definicje

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie:

1.      Projekt - oznacza przedsięwzięcie pn. „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”

2.      Lider projektu – Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

3.      Partner – Forum Związków Zawodowych (FZZ)

4.      Dokument – warunki uczestnictwa i rekrutacji w projekcie

5.      Biuro Projektu – siedziba Lidera Projektu – ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

6.      Punkt Rekrutacyjny – siedziba Lidera Projektu – ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

7.      Potencjalny Uczestnik – osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie.

8.      Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

§2

Informacje ogólne

1.      Projekt „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2  Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

2.      Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności osobistych 160 członkiń/członków związków zawodowych niezbędnych do uczestnictwa i profesjonalnego prowadzenia dialogu społecznego.

3.      Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.      Uczestnicy projektu otrzymają  wsparcie w postaci szkoleń.

§3

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.      W Projekcie może wziąć udział 160 członków/członkiń związków zawodowych działających w obszarze Oświaty, w pierwszej kolejności osoby oddelegowane do pracy w związku. Projekt obejmuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie i podkarpackie. Województwa te zostały podzielony na 4 regiony, w których będą odbywać się szkolenia tj.

·         region 1 (południowy) - zajęcia w Krakowie ( województwa:  małopolskie i podkarpackie )                                           

·         region 2 (południowo – zachodni) -  zajęcia w Katowicach ( województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie)

·         region 3 (zachodni) - zajęcia w Poznaniu ( województwa: lubuskie i wielkopolskie)

·         region 4 (północny) - zajęcia w Gdańsku (województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie)

§4

Procedura rekrutacji

1.      Rekrutacja odbywa się w terminie od 01 stycznia 2011 do 20 stycznia 2011 r.

2.      Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenie jej
w Biurze Projektu w okresie trwania rekrutacji. Złożenie karty projektu może odbywać się:

- poprzez złożenie wypełnionej karty w biurze projektu w Warszawie ( w pokoju 202 lub 203)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (własnoręcznie podpisana i zeskanowana karta zgłoszenia),

- faksem na numer: 0223189244,

- pocztą na adres biura projektu z dopiskiem „rekrutacja do projektu – Dialog społeczny”

3.      Karta zgłoszeniowa będzie dostępna w Biurze Projektu, na stronach Internetowych Lidera i Partnera Projektu oraz w siedzibach Zarządów Okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwach objętych projektem i siedzibach Forum Związków Zawodowych.

4.      Lider projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania Kart zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników projektu.

5.      Przy rekrutacji Uczestników obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6.      O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie:

a) złożenie poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej

b) przynależność do oświatowego związku zawodowego

c) kolejność zgłoszeń

d) rekomendacja Prezesa Okręgu (ZNP) lub Przewodniczącego(FZZ)

e) w pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby oddelegowane do pracy w związku

7.      Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie i wypełnienie na I zajęciach kwestionariusza PEFS, umowy udziału i deklaracji uczestnictwa w projekcie, wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, podpisanie oświadczenia o numerze konta bankowego, podpisanie oświadczenia o przynależności do oświatowego związku zawodowego.

8.      Ponadto w każdym z regionów zostanie utworzona lista rezerwowa.

9.      Potencjalni uczestnicy spoza województw objętych projektem będą wpisywani na listę rezerwową.

§ 5

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika

1.      Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

2.      Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, doradczych oraz poczęstunku w czasie trwania zajęć grupowych.

3.      Uczestnik zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych
w ramach projektu w trakcie jego trwania i w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.

4.      Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia objętych Projektem oraz do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności.

5.      Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na zajęciach.

6.       Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 6

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

1.      Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innego miasta otrzymują zwrot kosztów dojazdu na szkolenie na zasadach określonych poniżej:

·         Uczestnik szkolenia dojeżdża następującymi środkami transportu publicznego: II klasą pociągu osobowego, pospiesznego, ekspresowego lub Inter City; autobusem PKS lub busem.

·         Uczestnik w dniu szkolenia przekazuje opiekunowi grupy oryginały biletów
(i miejscówek) potwierdzając
e poniesione koszty (bilety powrotne będą kserowane) przez opiekuna projektu i zwrócone uczestnikowi w dniu szkolenia). Koszty dojazdu zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu.

·         W uzasadnionych przypadkach i jeśli nie istnieje możliwość dojazdu transportem publicznym na szkolenie kwalifikowana będzie podróż samochodem prywatnym. Jednakże koszty zwracane będą do wysokości ceny biletu na przejazd II klasą środkami transportu publicznego.  

2.      Warunki zwrotu kosztów dojazdu samochodem :

- Wypełnienie formularza oświadczenia o kosztach dojazdu i dołączenie:

a) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu,

b) kserokopii prawa jazdy,

c) oświadczenia przewoźnika lub wydruku komputerowego z informacją o koszcie dojazdu na trasie miejsce zamieszkania – miejsce szkolenia, (II klasą środkami transportu publicznego)

d) oświadczenia o użyczeniu auta (w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością uczestnika szkolenia).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone do wysokości kosztu przejazdu II klasą środkami transportu publicznego z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu.

Uwaga: Jeżeli 2 osoby dojeżdżają jednym samochodem, zwrot kosztów dojazdu przysługuje tylko właścicielowi samochodu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obniżenia zawyżonego i nieracjonalnego kosztu dojazdu na seminarium.

§7

Postanowienia końcowe

1.      Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Dokumentu w przypadku zmiany wytycznych POKL.

2.      Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Dokumentem

3.      Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Dokumencie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.