• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Partnerzy Projektu PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Niedziela, 16 Sierpień 2009 15:46

CSR


 
Forum Związków Zawodowych
           Forum Związków Zawodowych jest niezależną, prężnie rozwijającą się centralą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Forum zostało zarejestrowane 31 stycznia 2002r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Obecnie FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i obejmuje swoim działaniem prawie wszystkie działy gospodarki według sekcji PKD, wobec czego jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.
Forum reprezentuje większość branż, gałęzi produkcji i usług, a swoim działaniem obejmuje wszelkie obszary życia społeczno-gospodarczego. Ponadto we wszystkich regionach kraju posiada własne struktury terenowe w postaci Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych, które umacniają pozycję Forum na tych szczeblach.
Aktualnie sygnatariuszami Forum Związków Zawodowych jest ponad 60 organizacji związkowych. Szczególnie silną grupę stanowią organizacje związkowe służby zdrowia, transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, powietrznego), służb komunalnych i publicznych, energetyki i górnictwa, wielkiej syntezy chemicznej, a także służb mundurowych. Ponadto w Forum Związków Zawodowych zrzeszeni są: pracownicy Pożarnictwa, Poczty Polskiej, ruchu ciągłego, egzekucji administracyjnej oraz przedstawiciele wielu innych grup zawodowych.
Forum Związków Zawodowych, będąc rzecznikiem praw strony pracowniczej, wraz z pozostałymi partnerami społecznymi oraz stroną rządową bierze czynny udział w dialogu społecznym, prowadzonym na szczeblu centralnym przede wszystkim w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i jej zespołów, a na szczeblu regionalnym - w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Nasi przedstawiciele zasiadają także we wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia, a także w wielu innych gremiach dialogu, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.
Działalność Forum jest szeroko zarysowana także w ramach UE. Bardzo istotnym elementem współpracy międzynarodowej jest nasze uczestnictwo w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (European Economic and Social Committee), który jest organem doradczym Unii Europejskiej. Ponadto - poza reprezentacją Forum także w innych Komitetach UE, nasza centrala wraz z innymi organizacjami związkowymi z terenu UE, współdziałają na rzecz postępu społecznego, praw człowieka i swobód demokratycznych.
Forum Związków Zawodowych działa przede wszystkim na rzecz obrony praw i zabezpieczenia interesów społeczno - zawodowych, socjalno - bytowych, kulturalnych oraz w zakresie ochrony zdrowia, pracy i środowiska pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Ponadto mobilizuje do podejmowania inicjatyw na rzecz integracji i umacniania roli ruchu związkowego, ale także dba o kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, a w głównej mierze ochronę godności ludzi pracy.
FZZ dąży do osiągnięcia swoich celów między innymi poprzez organizowanie współdziałania organizacji członkowskich, a tym samym prezentowania wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń. Pełni jednocześnie funkcję mediacyjną w sporach pomiędzy organizacjami członkowskimi, a organizacjami władzy państwowej i samorządowej, co ma znaczący wpływ na integrację i umocnienie pozycji ruchu związkowego.
W ramach działań statutowych, prócz aktywności szkoleniowej, zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji działaczy - Forum prowadzi także działalność analityczno-badawczą, kulturalno-oświatową, informacyjną i wydawniczą.
Szeroką platformą zaangażowania Forum staje się obecnie możliwość realizacji projektów, współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego założenia w ramach wyznaczonych obszarów wsparcia są zbieżne z celami działalności Forum. Dlatego, w miarę możliwości, Forum zamierza podejmować wszelkie inicjatywy - zarówno we własnym zakresie, jak i w ramach partnerstw (krajowych i ponadnarodowych) na rzecz wypracowania istotnych rekomendacji, które w efekcie przyczynią się do polepszenia warunków życia obywateli, zgodnie z założeniami EFS.
Związek Pracodawców Business Centre Club
           Związek Pracodawców Business Centre Club powstał, by jako organizacja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest prestiżową i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Wśród członków ZP BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.
ZP BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Z członkami organizacji konsultują się prezydenci, premierzy i ministrowie Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie ZP BCC reprezentują 249 miast. Na terenie całego kraju znajdują się 24 loże regionalne - przedstawicielstwa, których zadaniem jest angażowanie środowiska przedsiębiorców w rozwiązywanie lokalnych problemów i współpraca z władzami regionalnymi. Pod koniec 2007 roku ZP BCC został uhonorowany w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. W czerwcu 2002 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał przedstawicieli ZP BCC w skład Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. ZP BCC przewodniczy Zespołowi ds. Rozwoju Dialogu Społecznego. Od początku swojego istnienia ZP BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm. We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował liczne projekty wspierające CSR, wolontariat pracowniczy, uczestniczył w debatach publicznych, w konkursach promujących społeczną odpowiedzialność biznesu, w gremiach eksperckich, w publikacjach poświęconych tej tematyce. ZP BCC wierzy, że przedsiębiorcy czują się współodpowiedzialni za Polskę, za poprawę sytuacji w kraju. Od lat pracują na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej i stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Misją organizacji jest m.in. dbałość o społeczne zaangażowanie i dobry wizerunek przedsiębiorców. Dlatego organizacja promuje działalność obywatelską firm, ich właścicieli i menadżerów oraz zachęca wszystkich polskich przedsiębiorców do zaangażowania w pomoc społeczną. Członkowie organizacji przeznaczyli łącznie ponad miliard zł na pomoc dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.