• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Poszanowanie godności w pracy PDF Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 4.50 na 5)
Środa, 29 Wrzesień 2010 10:41


ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Pt. „Poszanowanie godności w pracy”

REALIZOWANEGO PRZEZ

 FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

PRZY WSPÓŁPRACY Z

PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

W RAMACH

 

Priorytetu II

„Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Działania 2.1

„Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Poddziałania 2.1.2 

„Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”

 

 

Czas trwania projektu:

Od 1.VI.2010r. – 31.VIII.2011r.

 (łącznie 15 m-cy)

 

Obszar oddziaływania projektu:

Cała Polska


Miejsce realizacji projektu:

Siedziba Forum Związków Zawodowych – Bydgoszcz


PRZESŁANKI OPRACOWANIA PROJEKTU:


 • potrzeba popularyzacji tematyki równościowej wśród pracodawców i pracowników
 • potrzeba wzmocnienia potencjału adaptacyjnego samych pracowników, a tym samym przedsiębiorstw
 •  niska świadomość oraz niewystarczający poziom wiedzy liderów związkowych w zakresie podejmowania działań profilaktycznych w obszarze dyskryminacji i mobbingu
 • brak dostrzegania różnic pomiędzy pojęciami mobbing i dyskryminacja
 • podjęcie działań celem zwiększenia udziału kobiet w strukturze zarządczej przedsiębiorstw
 • niski poziom wiedzy działaczy związkowych na temat prawnych podstaw zakazu dyskryminacji i mobbingu stworzonych przez prawo krajowe i europejskie
 • nieznajomość możliwych metod postępowania w przypadku zaistnienia mobbingu i dyskryminacji

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości oraz wzmocnienie kompetencji pracowników - 480 liderów z 30 organizacji związków zawodowych, będących członkami FZZ z terenu Polski, w zakresie istoty działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w latach 2010-2011.

 

Zadania przewidziane w projekcie pozwolą na rozwijanie kompetencji członków FZZ do absorpcji innowacji menedżerskich oraz organizacyjnych. 

 

Działania przewidziane do realizacji, ze względu na ich kompleksowość i założone cele projektu niwelują bariery nierówności płci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 

 • podniesienie świadomości oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów w zakresie stosowania pojęć mobbing i dyskryminacja 
 • podniesienie kompetencji beneficjentów w zakresie formalno-prawnych aspektów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • kształcenie umiejętności beneficjentów w zakresie diagnozowania sytuacji naruszania godności człowieka w miejscu pracy
 • kształcenie umiejętności beneficjentów w zakresie tworzenia procedur antymobbingowych dostosowanych do organizacji/firmy
 • wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 80% beneficjentów
 • wzmocnienie potencjału eksperckiego 30 organizacji zw. zawodowych
 • promowanie dobrych obyczajów w zwalczaniu zjawisk mobbingowych i dyskryminacji wśród 30 organizacji zw. zawodowych zrzeszonych w FZZ


GRUPA DOCELOWA:


480 liderów związkowych

 z 30 organizacji związków zawodowych,

wchodzących w skład FZZ

z terenu całej Polski


Uzasadnienie wyboru grupy docelowej:


Liderzy związków zawodowych z mocy prawa oraz przyjętych procedur odgrywają istotną rolę w obronie praw pracowniczych, a tym samym w  rozpowszechnianiu i obronie postaw społecznie pożądanych w miejscu pracy

 

Udział kobiet i mężczyzn w projekcie:


Związki zawodowe mają na danym obszarze możliwości przełamywania tych barier i zmianę sytuacji danej płci poprzez ich statutową działalność, z tego powodu tak istotny jest udział kobiet w tym projekcie.

 

Z badań Światowej Organizacji Pracy wynika, że ofiarami mobbingu są częściej kobiety niż mężczyźni. Ryzyko jego doświadczania jest dla kobiet o 75% większe niż dla mężczyzn.

Najczęściej ofiarami mobbingu są kobiety zatrudnione w sektorze usług, handlu, administracji publicznej i w służbie zdrowia, najczęściej dotyka on kobiet na podległych stanowiskach pracy.

Analiza ilościowa wykazała, że kobiety są dyskryminowane i mobbingowane częściej niż mężczyźni.

Zakłada się w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn, uwzględniając  wymogi równości szans i płci w zapraszaniu do udziału w projekcie i kompletowaniu grup zajęciowych; działania równościowe będą realizowane przez cały zespół.