• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Deklaracja Programowa FZZ Drukuj Email
Czwartek, 22 Maj 2014 12:27

DEKLARACJA PROGRAMOWA FZZ

Najważniejszym celem działania Forum Związków Zawodowych jest obrona praw pracowniczych. Zwracamy szczególną uwagę przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, stałe zatrudnienie, wzrost wynagrodzeń, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

Godność i podmiotowość pracownika w środowisku pracy i służby, jest warunkiem jego większej aktywności na rzecz zakładu pracy, a także wydajności i rozwoju zawodowego. Zagrożeniem stają się tu wszelkiego rodzaju działania prowadzące do uelastycznienia czasu pracy, zawierania wielokrotnych umów na czas określony, nagminnych praktyk zmuszających pracowników do samozatrudnienia, a także pracy bezumownej i bez gwarancji żadnych dodatkowych świadczeń pracowniczych. Forum Związków Zawodowych zwraca również szczególną uwagę na negatywne relacje w środowisku pracy związane z dyskryminacją, mobbingiem, a także w zakresie właściwego bezpieczeństwa pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

PRAWO DO BEZPIECZNEJ I GODZIWIE WYNAGRADZANEJ PRACY I SŁUŻBY

Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi obecnie stoimy będzie ochrona prawa do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy i służby.

FZZ będzie wspierać działania legislacyjne regulujące status prawny zawodów medycznych.

Każdy obywatel powinien być godnie wynagradzany za swoją pracę. Wynagrodzenie to musi gwarantować obywatelom swobodny dostęp do edukacji, ochrony zdrowia gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz zaspokajać podstawowe potrzeby bytowo-socjalne, a w przyszłości zapewniać godną emeryturę.

Polska zalicza się do Państw UE o najwyższym wskaźniku wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Powszechne korzystanie przez pracodawców z umów terminowych wpływa negatywnie na poczucie stabilności zawodowej i rodzinnej, co ma negatywne skutki demograficzne.

Kolejnym nieprawidłowym zjawiskiem występującym na rynku pracy jest coraz częstsze przekształcanie przez pracodawców umów o pracę w umowy cywilnoprawne, nie dające pracownikom gwarancji otrzymywania należnych świadczeń wynikających z typowego stosunku pracy.

W związku z tym żądamy:

  • wprowadzenia zmian legislacyjnych, ograniczających stosowanie wspomnianych umów,
  • umożliwienia osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych - zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych,
  • wycofania przez rząd poparcia dla rozwiązań prowadzących do uelastycznienia czasu pracy,
  • wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących statusu prawnego różnych zawodów medycznych.

Forum Związków Zawodowych zauważa, że Polska przoduje w Unii Europejskiej pod względem liczby pracowników żyjących na skraju ubóstwa. Niskie płace to także osłabienie popytu wewnętrznego, będącego kołem napędowym wzrostu gospodarczego. Postulujemy zatem o systematyczny wzrost wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych i domagamy się określenia przez rząd mechanizmów wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę - do osiągnięcia 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

DIALOG SPOŁECZNY

Brak rzeczywistego i skutecznego dialogu społecznego w Polsce doprowadził do zawieszenia, przez reprezentatywne organizacje związkowe, prac w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a następnie podjęcia wspólnych akcji protestacyjnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było notoryczne ignorowanie strony społecznej, lekceważenie ustaleń tego gremium, łamanie porozumień zawartych z partnerami społecznymi, czy ataki na związki zawodowe.

Forum Związków Zawodowych w dalszym ciągu deklaruje gotowość do trudnej walki o prowadzenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej rzeczywistego dialogu, opartego na poszanowaniu interesów wszystkich jego stron.

Domagamy się zmiany prawnej i organizacyjnej formuły dialogu społecznego w Polsce. Obszarami konsultacji i opiniowania powinny być założenia do strategii gospodarczej Państwa. Pozwoli to na wcześniejsze ustalenie kierunków działania, rozpoznanie poziomu akceptacji społecznej, a tym samym lepsze zrozumienie problemów przy wypracowywaniu poszczególnych rozwiązań legislacyjnych.

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Zgodnie z art. 20 Konstytucji, społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Oparta jest ona na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Celem społecznej gospodarki rynkowej jest gospodarowanie w ramach wolnorynkowego systemu gospodarczego. Jej zadaniem jest utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, innowacyjnego rozwoju niskiego wskaźnika inflacji oraz niskiego poziomu bezrobocia, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków pracy, systemu zabezpieczeń socjalnych i dostarczaniu dóbr publicznych na wysokim poziomie. Cel ten można osiągnąć poprzez produkcję dóbr wysokoprzetworzonych i usług wysokiej jakości, zawierających kumulację czasu pracy ludzkiej oraz duży wkład myśli innowacyjnych.

FZZ będzie wspierać działania legislacyjne służące budowaniu dobrobytu obywateli. 

FZZ będzie wspierać działania zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju i przeciwdziałaniu wzrostowi kosztów nośników energii. 

Istotną częścią społecznej gospodarki rynkowej jest sprawiedliwy i solidarny system podatkowy.

Sprzeciwiamy się polityce podatkowej państwa obciążającej najbardziej gospodarstwa domowe. Postulujemy za obniżeniem podatku dochodowego dla osób o najniższych dochodach wraz z równoczesnym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku.

W TROSCE O RODZINĘ

Wzrost migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej wpłynął na spadek liczby obywateli mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z tego zaburzenie proporcji obywateli w wieku produkcyjnym do emerytów, co wpływa na spadek przychodów do systemów ubezpieczenia społecznego. Zdaniem Forum Związków Zawodowych koniecznym jest stworzenie systemowego programu prorodzinnego umożliwiającego obywatelom, w tym ludziom młodym, zakładania rodzin w Polsce.

FZZ konsekwentnie domaga się zarówno od samorządów lokalnych, władz rządowych, opracowania i wdrożenia kompleksowego programu wsparcia rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych.

W TROSCE O SŁABSZYCH

Wobec rosnącego obszaru biedy – przede wszystkim wśród osób bezrobotnych, pracowników upadających zakładów pracy, rodzin z dziećmi, niepełnosprawnych – Forum Związków Zawodowych będzie zdecydowanie występowało w obronie najsłabszych grup społecznych – na wszystkich szczeblach władz państwowych i samorządowych.

Będziemy domagać się od Państwa wdrożenia kompleksowej polityki wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Będziemy żądać podjęcia przez Państwo realnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezrobocia.

OCHRONA INTERESÓW LUDZI PRACY NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

W dobie nagminnego łamania podstawowych zasad demokracji, nieskutecznego przeciwdziałania skutkom kryzysu w krajach Unii Europejskich a tym samym wprowadzania w nich polityki ustawicznych cięć socjalnych Forum Związków Zawodowych w trosce o los ludzi pracy za konieczne uznaje poszerzanie działalności na arenie międzynarodowej.

ROZWÓJ ORGANIZACYJNY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Forum konsekwentnie, jak w poprzednich kadencjach,  prowadzić będzie działania na rzecz zwiększenia liczby członków. Działania te obejmować będą także przedsięwzięcia na rzecz powstania nowych organizacji związkowych. Realizacja tego będzie możliwa, gdy przekonamy niezorganizowanych jeszcze pracowników, iż tylko zrzeszeni w silnym i dobrze zorganizowanym związku, aktywnie w nim działając, są w stanie prowadzić rzeczywisty, skuteczny dialog na rzecz poprawy swoich warunków pracy, służby i życia.

Na rozwój Forum Związków Zawodowych wpływa sprawna organizacja Biura Forum, wsparcie eksperckie, skuteczny przepływ informacji między wszystkimi strukturami, szkolenia zwiększające kompetencje, stałe konsultacje z organizacjami członkowskimi, a także wizerunek na zewnątrz. Te elementy sprawiają, że Forum Związków Zawodowych staje się atrakcyjne również dla pracowników niezrzeszonych i niezdecydowanych.

Nasza Centrala będzie kontynuowała działania zmierzające do coraz większego udziału w programach unijnych, wspomagających realizację naszych celów statutowych, a także promocję dialogu.

Programy szkoleń - z wykorzystaniem środków unijnych – powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb Forum.

Forum Związków Zawodowych zintensyfikuje działania mające na celu poprawę wizerunku w mediach.

EDUKACJA I KULTURA

Podstawą funkcjonowania oświaty w Polsce jest bezpłatna i powszechnie dostępna edukacja publiczna - na wszystkich etapach kształcenia. Za spójny system oświaty w Polsce oraz określenie minimalnych standardów edukacyjnych i ich pewne finansowanie odpowiada państwo.

Administracja rządowa jest odpowiedzialna za stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad szkołami i organami prowadzącymi szkoły. Rząd odpowiada za zorganizowanie właściwego systemu doradztwa metodycznego, zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele winni podlegać jednolitemu aktowi prawnemu rangi ustawy - bez względu na podmiot ich zatrudniający.

Edukacja winna przeciwdziałać wszelkim wykluczeniom społecznym. Winna przygotować młode pokolenie do świadomej aktywności w społeczeństwie obywatelskim. Edukacja winna kształtować właściwe podstawy patriotyczne i dbać o nasze dziedzictwo narodowe. Winna przygotować młode pokolenie do funkcjonowania na rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, opartej na wiedzy.

Państwo winno gwarantować obywatelom powszechny dostęp do kultury i zapewnić jej stabilne zasady finansowania. Obowiązkiem państwa jest dbałość o dziedzictwo narodowe oraz rozwój kultury.

Będziemy także chronić polską kulturę przez dążenie do stworzenia zabezpieczenia socjalno-bytowego jej twórców.

 

Falenty k/Warszawy, 15 maja 2014 r.